Prijs op aanvraag.

Met een schoolver­vo­er­plan breng je met alle betrokken par­ti­jen de gevaar­lijke pun­ten op weg naar school in kaart. Het schoolver­vo­er­plan is eigen­lijk een actieplan voor veiliger en milieu­vrien­delijk­er ver­keer naar school. Mobiel 21 gebruikt daar­voor een online vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een dig­i­tale kaart waarop iedereen zijn route naar school kan uit­teke­nen. Nadi­en duiden ze op die route de gevaar­lijke en veilige pun­ten aan. Hoe meer mensen deel­ne­men, hoe volledi­ger het uitein­delijke beeld van de routes naar school. 

Om een goed schoolver­vo­er­plan op te mak­en, heb je iedereen zijn hulp nodig: direc­tie, leerkracht­en, (groot)oud­ers, gemeente, lokale poli­tie en natu­urlijk ook de leer­lin­gen zelf. Doe je als school een beroep op Mobiel 21, dan lei­den wij het hele pro­ces van start tot fin­ish in goede banen.

Bestel hier

Aanbieder: Mobiel 21 vzw