ZILL-DOELEN

IVgv2

Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval verminderen zoals: veiligheidsafspraken naleven, materiaal oordeelkundig gebruiken, veilig opbergen van materialen …

OWru7

Veilig meerijden met de fiets, de auto, de bus, de trein …

SErv1

Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich daarover uitdrukken.

GO!-DOELEN

3.5.9.23

Aangeven dat het veiliger is om aan de stoepkant uit de wagen te stappen.

3.5.9.47

In de eigen omgeving gevaarlijke verkeerssituaties herkennen en veilige oplossingen aangeven voor het probleem.

6.1.1.30

Reflecteren vooraf en/of achteraf op het bewegingsverloop.

6.1.2.17 

Leven veiligheidsafspraken na.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer

3 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door:

3.1 op het trottoir zo ver mogelijk van de rijbaan te stappen;

3.9 rond te kijken en te luisteren om een verkeerssituatie op te nemen.

Leerplan wereldoriëntatie mens 

1.3 Inzicht verwerven in sociale (probleem) situaties.

7 De leerlingen kunnen mogelijke oorzaken aanduiden van bepaalde gedragingen.

8 De leerlingen kunnen zich voorstellen wat zij (soms ongewild) bij de ander teweegbrengen.

9 De leerlingen weten dat ze rekening moeten houden met de gevolgen van het eigen gedrag, zowel voor zichzelf als voor de andere(n).

Leerplan LO 

ET 1.2 De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven.