ZILL-DOELEN

MZzo2

Gericht aandacht geven aan één of een paar zintuiglijke prikkels en er al dan niet op reageren.

MZrt1

Alleen of samen, een plaats innemen tegenover objecten, ruimteaanduidingen of personen en daarbij rekening houden met de ruimtelijke begrenzingen.

MZrt2

De eigen bewegingen aanpassen aan statische en dynamische objecten door af te remmen, te stoppen, te vertragen, te versnellen en/of door van richting te veranderen, al dan niet met een voorwerp.

IVzv2 

Het werkgeheugen en het geheugen ontwikkelen en inzetten bij het leren - relevante informatie memoriseren.

OWru7

Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.

GO!-DOELEN

3.5.9.9

Onder begeleiding veilig een straat met verkeerslichten oversteken.

6.1.1.30

Reflecteren vooraf en/of achteraf op het bewegingsverloop.

6.1.2.17 

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.30

Reageren snel met een eenvoudig bewegingsantwoord op auditieve, visuele en tactiele signalen.

6.2.5.80

Brengen gerichte aandacht op voor verschillende sensorische prikkels en laten deze rustig inwerken.

6.2.5.82

Voeren zintuigspelen uit in combinatie met reactiesnelheid.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer 

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

3 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door:

3.9 rond te kijken en te luisteren om een verkeerssituatie op te nemen.

4 De leerlingen kunnen als voetganger de elementaire verkeersregels toepassen zoals:

4.3 hun gedrag aanpassen aan de hand van de bevelen van een bevoegd persoon;

4.4 bij het zien van verkeerstekens hun gedrag aanpassen.

Leerplan lichamelijke opvoeding
Ontwikkelingslijn 4

1 De kleuters merken auditieve, visuele en tactiele signalen op

2 De kleuters kunnen met een onmiddellijk vooraf afgesproken, eenvoudig bewegingsantwoord reageren op een afgesproken signaal.

5 De kleuters kunnen met een eenvoudig eigen bewegingsantwoord snel reageren op auditieve, visuele en tactiele signalen.