ZILL-DOELEN

IVzv2

Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties.

IVzv3

Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren.

OWru7

Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.

OWru8

Onder begeleiding een eenvoudige, uitgestippelde reisweg volgen - in interactie de plaats waar men zich bevindt en de richting die men uitgaat aangeven.

MZrt1

Alleen of samen, een plaats innemen tegenover objecten, ruimteaanduidingen of personen en daarbij rekening houden met de ruimtelijke begrenzingen.

MZrt2

De eigen bewegingen aanpassen aan statische en dynamische objecten door af te remmen, te stoppen, te vertragen, te versnellen en/of door van richting te veranderen, al dan niet met een voorwerp

MZrt3

Afstanden, bewegingsrichtingen en -banen juist inschatten en de meest efficiënte kiezen.

MZrt4

De eigen bewegingen afstemmen op duur, tempo, tijdsvolgorde, metrum en ritme.

MZlb1

Het eigen lichaam aanvoelen en rekening houden met zijn lichaamsgrenzen en –verhoudingen

MZlb2

Een goede lichaamshouding aannemen.

GO!-DOELEN

3.1.2.1

Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken.

3.1.2.6

Begrijpbare en uitvoerbare instructies van de leraar uitvoeren.

3.1.2.0.7

In concrete situaties met de hulp van een volwassene afspraken maken.

3.1.2.6

Begrijpbare en uitvoerbare instructies van de leraar uitvoeren.

3.5.9.4

Aangeven dat zij op de stoep moeten stappen. 

3.5.9.5

Onder begeleiding op de stoep stappen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

3.5.9. 46

In de eigen omgeving plaatsen herkennen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.

6.1.2.17 

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.28

Passen hun bewegingsritme aan een opgelegd ritme aan.

6.2.3.29

Passen hun beweging aan een vooropgestelde duur aan (bijv. sneller stappen wanneer er minder tijd is).

6.2.5.1

Stappen of lopen op verschillende manieren in verschillende richtingen met of zonder voorwerpen in een omgeving met of zonder hindernissen.

6.2.5.15

Staan of verplaatsen zich met behoud van evenwicht op verschillende manieren in verschillende richtingen met of zonder voorwerpen.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie verkeer 

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft. 

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet. 

3.2 De leerlingen beseffen dat het verkeer risico's inhoudt. Dit tonen ze door bij de groep aan te sluiten;

Leerplan wereldoriëntatie ruimte

2 De leerlingen kunnen handelingen en lichaamshoudingen: - nabootsen;

7 De leerlingen kunnen inschatten hoeveel ruimte het eigen lichaam inneemt.

8 De leerlingen kunnen mits aanwijzingen orde brengen in een beperkte ruimte: 
- met visueel gesteunde aanwijzingen; 
- met verbale aanwijzingen

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

Leerplan lichamelijke opvoeding
Ontwikkelingslijn 1

10 De kleuters tonen een rustige aanwezigheid en vertrouwdheid in het eigen lichaam en voelen de eigen grenzen.

Ontwikkelingslijn 3

2 De kleuters kunnen in een vertrouwde ruimte een plaats terugvinden.

4 De kleuters kunnen op een signaal een afgesproken plaats in de ruimte snel terugvinden.

10 De kleuters kunnen bij het bewegen rekening houden met plaatsaanduidingen.

18 De kleuters kunnen bij het voortbewegen andere bewegende personen of bewegende voorwerpen ontwijken of ermee rekening houden.

Ontwikkelingslijn 4

6 De kleuters bewegen in verschillende snelheden.

7 De kleuters kunnen een eenvoudige verplaatsingsvorm op snelheid uitvoeren.